brief aan de fracties van de Gemeente Raalte n.a.v. de Raadpleinsessie PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 08 mei 2008 19:10

Geacht raadslid, namens de kerngroep N 35 Raalte Rechtdoor vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

Discussie N35 op 1 april was niet grappig

Wij weten niet hoe het u vergaan is deze raadspleinsessie, maar N35 Raalte Rechtdoor moest nogal wennen aan het weinig democratisch gehalte van deze avond. U werd nog in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, hetgeen ons een beetje jaloers maakte. Wij hadden ook graag een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling en daarmee samenhangend de ontsluiting van het wegennet rond Raalte. Als belanghebbende zou de kerngroep N35 Raalte Rechtdoor een heel goede/nuttige bijdrage aan de beeldvorming hebben kunnen leveren. Het is daarom belangrijk dat zo’n groep de raad kan informeren. Rijkswaterstaat en de Provincie hadden kunnen merken dat de burger betrokken is in Raalte. Nu is de burger buitenspel gezet in de beeldvorming. Op deze manier is N35 Raalte Rechtdoor gedwongen om, buiten de raad om, de beeldvorming te beïnvloeden. Dit is niet wenselijk. Wij werken liever samen met de raad en het college aan een snelle doeltreffende oplossing voor de N 35 en de mobiliteit van Raalte. Wij hoorden de heer Molendijk van Rijkswaterstaat zeggen dat Raalte helemaal geen knelpunt heeft. Het “probleem” van de kruispunten N348 en N35 is bekend maar niet urgent. De huidige weg ligt er en blijft er liggen. Er is geen alternatief tracébeleid in beeld en we wachten eerst maar eens op een vernieuwde visie van het ministerie, najaar 2008. Rijkswaterstaat was niet betrokken bij de studie van Arcadis. De heer Klaassen ( Provincie ) presenteerde zich als “vader” van de gemeenteraad en had eigenlijk maar één boodschap: Gemeenteraad doe niet moeilijk, stel geen lastige vragen, geef uw wethouder maximale ruimte om samen met mij en de verantwoordelijke wethouder uit Zwolle te gaan lobbyen in Den Haag. Onderneem ondertussen niets, Geen tunnel voor Raalte Noord, geen ontwikkeling van de spoorzone. Wij gaan vervolgens het rijk verleiden met een plan waarop geen nee gezegd kan worden en u mag als bestuurders even niets doen.Maar weet u als raad nu (na de raadspleinsessie) met welk plan de Provincie en de wethouder gaan lobbyen? Als kerngroep N35 Raalte Rechtdoor  willen wij zeker niet de ontwikkeling van Raalte tegenwerken. Sterker nog: wij vinden ook dat Raalte niet stil mag staan in de ontwikkeling van ruimtelijke ordening en het ontsluiten door middel van een goed doordacht wegennet. Wij brengen in herinnering dat er in 1995 onderzoek is afgerond dat geleid heeft tot vaststelling van een tracébesluit. Het is helemaal niet aan de orde of de (juridische) geldigheid wel of niet verstreken is. Het gaat om argumenten die nu nog net zo valide zijn als toentertijd. Denk aan de kortste afstand, waardoor sluipverkeer geen zin meer zal hebben in het zoeken naar alternatieve routes en de gevolgen die een korte route heeft voor het milieu. Het reeds in eigendom hebben van gronden ter weerszijden van het huidige tracé en de ontwikkeling van het plan Collendoorn (Oversticht), waarbij al rekening is gehouden met de wettelijke afstand wonen versus verkeer, vormen extra argumenten. Daarom onze conclusie. Ga als raad niet afwachten. -       Ga uit van een 2 keer 2 baans N35 op het huidige tracé voor de snelste aanpak van de ontsluiting van Raalte.-       Ontwikkel naar aanleiding daarvan een betere ontsluiting van Raalte Noord , Spoorzone, Zegge 7, rondweg rond Mariënheem; en -       neem afstand van de gedachte dat een verlegging van de N35 het dorp en Noord tot één geheel zal maken. Hiervoor heeft  Infrarail al laten weten dat er rekening mee gehouden zal moeten worden dat er zelfs sprake zal kunnen zijn van een opwaardering van een enkelbaans spoorvak naar een dubbelbaans spoorvak. 

Kortom toon dat u als bestuurder van Raalte over een visie beschikt en ga niet afwachten. 

Daarom :N 35- Raalte rechtdoor ………  een logische keus.

Met vriendelijke groet en altijd bereid tot een positieve bijdrage aan uw raadspleinsessies, Namens de kerngroep N35 Raalte Rechtdoor,

Niek van Eijkel